Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Przetarg
 

Zapytanie ofertowe

 

 

Osiek, dnia 31.07.2017 r.

 

ZAPATANIE OFERTOWE  nr 1/2017- Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku

 

I. Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku,

NIP: 6371891887, z siedzibą w Osieku, 32-300 Olkusz.

Informacje o Zamawiającym: przedmiot zamówienia jest częścią projektu przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Zamawiający podejmuje starania o uzyskanie różnych dofinansowań na w/w projekt m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Małopolskie Remizy 2017”

II. Termin składania ofert:  od dnia 01-08-2017  do dnia 15-08-2017.

III. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferta powinna mieć formę pisemną,

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14-08-2017 r. na jeden z wybranych sposobów:

a) osobiście – w siedzibie zamawiającego, znajdującej się pod adresem: OSP w Osieku, 32-300 Olkusz, Osiek - Remiza,

b) drogą pocztową – poprzez przesyłkę zaadresowaną na OSP w Osieku, 32-300 Olkusz, Osiek,

c) drogą elektroniczną na adres: osposiek@gmail.com,

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzoną pieczątką Oferenta oraz podpisaną przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Oferenta

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

5. Oferty muszą być złożone w języku polskim, 

6. Oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta,

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych, 

8. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.

IV. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Grzegorz Ziarno, tel.: +48 602769164,
e-mail: grzegorzziarno@gmail.com .

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia oraz konstrukcji dachu;

- montaż konstrukcji dachu z prefabrykowanych, drewnianych wiązarów kratowych;

- wykonanie pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem;

- wykonanie wentylacji pomieszczeń istniejących;

- uzupełnienie murowanych ścian szczytowych;

- zabezpieczenie budynku przed zalaniem;

Uwaga:

Szczegółowy plan przewidzianych robót dostępny w siedzibie OSP w Osieku lub może być udostępniony na życzenie oferenta.

VI. GWARANCJE

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy od daty końcowego odbioru.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy:

 1. Minimum od roku[1] prowadzą działalność w zakresie zgodnym z Działem 41 Klasyfikacji PKD - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym, umożliwiającym  wykonanie zamówienia tj. ekipą budowalną dedykowaną do realizacji prac, liczącą nie mniej niż 10 osób, w tym min. 1 osobę pełniącą rolę kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym  wykonanie zamówienia, tj. posiadają rusztowania i niezbędny sprzęt umożliwiające pracę na wysokości do 11 m;
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjnym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy robót budowlanych;
 5. Dysponują odpowiednim doświadczeniem, umożliwiającym  wykonanie zamówienia, tj. posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 inwestycji - tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zapytania - w przeciągu ostatnich 2 lat[2].

Dla oceny spełniania kryteriów dostępu do udziału w postepowaniu, Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie informacji potwierdzających spełnienie ww. kryteriów tj.

 1. Potwierdzenia, że minimum od roku prowadzi działalność w zakresie zgodnym z Działem 41 Klasyfikacji PKD - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i podania daty rozpoczęcia działalności w zakresie zgodnym z Działem 41 Klasyfikacji PKD (miesiąc, rok);
 2. Potwierdzenia, że posiada rusztowania i szalunki systemowe umożliwiające pracę na wysokości do 11 m;
 3. Potwierdzenia, że posiada polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy robót budowlanych;
 4. Potwierdzenia, że posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 inwestycji - tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zapytania - w przeciągu ostatnich 2 lat i podania nazwę przedmiotu inwestycji oraz miejscowości jej realizacji.

VIII. Zamówienia dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień dodatkowych na roboty budowlane, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile te zamówienia są powiązane z przedmiotem zamówienia podstawowego, nie prowadzą  do zmiany charakteru umowy, a także są uzasadnione i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego i odbywają się przy zachowaniu następujących warunków:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienie dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny zamówienia dodatkowego.

Termin udzielania zamówień dodatkowych będzie każdorazowo zawierał się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

IX. Miejsce realizacji zamówienia: województwo małopolskie, powiat olkuski, miejscowość 32-300 Olkusz, Osiek - Remiza

X. Cel zamówienia: realizacja robót budowalnych, polegających na wymianie pokrycia dachu remizy OSP w Osieku.

XI. Harmonogram realizacji zamówienia (umowy): Termin realizacji zamówienia powinien zawierać się w okresie od 25.09.2017 do 30.10.2017, i w żaden sposób nie zostać przekroczony.

XII. Warunki zmiany umowy na realizację zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Modyfikacje nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy, a ich wprowadzenie jest możliwe, jeśli:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5225000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ewentualne zmiany zapisów umowy będą miały formę pisemnego aneksu.

XIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Oferenci zobowiązani są do:

a)   przedstawienia wyceny usługi w kwocie netto i kwocie brutto z dokładnością do jednego złotego

b)   przedstawienia czasu realizacji usługi w dniach kalendarzowych,

 1. Złożone oferty, które nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może prosić o udzielenie przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
 4. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. Pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
 5. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie poniższych kryteriów punktowych:

Złożona oferta może uzyskać w ocenie maksymalnie 100 punktów. Punkty będą przyznawane w dwóch kryteriach oceny.

a). Kryterium oceny nr 1 jest kryterium ceny nettomaksymalnie w niniejszym kryterium Oferent może uzyskać 60 punktów.

Kryterium obliczane na podstawie:

Pc = (Cmin/Cc)x Pmax

Gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie badana oferta otrzyma w kryterium ceny,

Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert,

Cc – cena netto oferty badanej,

Pmax – maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać za kryterium ceny (60 pkt.).

b). Kryterium oceny nr 2 jest kryterium terminu realizacji (w dniach kalendarzowych) – maksymalnie w niniejszym kryterium Oferent może uzyskać 40 punktów.

Kryterium obliczane na podstawie:

Pt = (Tmin/Tt)x Pmax

Gdzie:

Pt – ilość punktów, jakie badana oferta otrzyma w kryterium czasu realizacji,

Tmin – najkrótszy czas realizacji spośród wszystkich badanych ofert,

Tt – czas realizacji oferty badanej,

Pmax – maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać za kryterium terminu realizacji (40 pkt.).

Obliczenie wyniku punktowego oferty będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca kryteria zapytania, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.osposiek.eu w terminie  do 2 dni od jego zakończenia.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane lub zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

XIV. OŚWIADCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które oświadczą, że:

 1. Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 2. Przedmiot Oferty złożonej przez Oferenta jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
 3. Oferent nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w zapytaniu ofertowym,
 4. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 5. Oferent znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
 6. Składana oferta jest ważna przez minimum 1 miesiąc od dnia jej złożenia,
 7. Oferent spełnia kryteria dostępu do zapytania określone w zapytaniu ofertowym.

XV. Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert.

XVI. Miejsce ogłoszenia zapytania:

Wysłanie zapytania korespondencją e-mail do 3 potencjalnych Oferentów;

Strona internetowa Zamawiającego http://www.osposiek.eu

Załączniki do zapytania:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami >>> pobierz

 


[1]

              [1] Licząc od dnia złożenia oferty w postępowaniu.

[2]

              [2] Licząc od dnia złożenia oferty w postępowaniu.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku